Tintefeest Grinsleas

Yn maaie 2020 fiert F.F.J. Bernlef har 95-jierrich bestean. Om it 19e lustrum te fieren sille der it hiele jier foarôfgeand oan de jierdei aktiviteiten plakhawwe, rûn it tema “Ut ‘e Skroeven”. It hichtepunt fan dizze aktiviteiten is it tintefeest Grinsleas, dat plakhawwe sil op 31 augustus 2019 yn Marsum. Mei it tintefeest wolle wy as Friezen om útens graach wat werom dwaan foar it heitelân en dêrneist benammen ek de jongerein yn Fryslân belûke by ús feriening en it studintelibben, mar elkenien is fansels tige wolkom om mei ús mei te fieren!

 

Kaartferkeap

 

Optredens

Piter Wilkens

F.F.J. Bernlef har eigen hústrûbadoer Piter Wilkens sil it feest iepenje. Mei syn Fryske muzyk is hy in wiere ambassadeur foar Fryslân en de Fryske (muzyk)kultuer. Bêst genôch!

piterwilkens.frl

Feestband Exposure

As goed rinnende partymasine sil Feestband Exposure dêrfoar soargje dat Grinsleas ien grut feest wurdt! Yn de ynteraktive non-stop show komme mear as 200 hits yn razend tempo foarby! Dat allegear dogge sy mei alderraarst folle enerzjy fan 5 man en in sjongster. Dat kinst dus net misse!

exposurelive.nl

DJ All Tha Fokk

In DJ dy’t de beste hitsjes draait én soarget foar in geweldige feestsfear, DJ All Tha Fokk docht it! Hy is krekt werom út Australië en hielendal klear foar ús feest! Yn ‘e Waadhoeke is hy ek wol bekend fan syn draaikeunsten by TDF

Lokaasje

Sosjale media

Stipers

Grinsleas, it moaiste tintefeest fan it jier, sil plak hawwe op 31 augustus 2019 yn Marsum (frl). It wurdt al in skitterjend feest, mar mei dyn help kinne wy soargje dat ûnder oaren de ferneamde Fryske trûbadoer PITER WILKENS in optreden jout! Bisto lid, âld-lid as freon fan Bernlef, of komsto op it feest en wolsto ek genietsje kinne fan syn optreden, doch dan in bydrage. Foar elke €50,- krigest boppedat in fergees tagongskaart! Fansels is ekstra jild fan herte wolkom: dit sil de ferdivedaasje noch in stapke heger bringe.

Naam*

E-mailadres*

Bedrag €*Poster