Stipers

It organisearjen fan in lustrum soe net mooglik wêze sûnder de steun fan in oantal stipers. Tanksij harren genereuze bydrage kinne wy it hiele jier troch de moaiste aktiviteiten organisearje dy’t ek betelber binne foar de âld)leden.

Hjirûnder fine jo in list mei de stipers fan it 19e lustrum:

Freonen fan Bernlef
Ek de Freonen fan Bernlef binne fan grut belang foar it organisearjen fan de lustrumaktiviteiten. De freonen fan Bernlef binne persoanen as kommisjes dy’t it lustrum in waarm hêrt tadrage en in symboalyske stipe dient hawwe fan €19,25. Hjirûnder fine jo in list fan de Freonen fan Bernlef.

Stiper wurde
Binne jo entúsjast wurden fan it lustrum en wolle jo ek graach meihelpe om dit lustrumjier ûnferjitlik te meitsjen? Wy komme graach mei jo yn kontakt om te bepraten wat de opsjes binne om stiper te wurden. Foar bedriuwen kin it stypjen fan it lustrum faaks ek in belastingfoardiel opleverje.