Stipers

It organisearjen fan in lustrum soe net mooglik wêze sûnder de steun fan in oantal stipers. Tanksij harren genereuze bydrage kinne wy it hiele jier troch de moaiste aktiviteiten organisearje dy’t ek betelber binne foar de âld)leden.

Stipje kin fia ûndersteande link!

Naam*

E-mailadres*

Bedrag €*Om’t F.F.J. Bernlef sûnt 1925 bestiet is dit bedrag foar jo suggerearre. Jo kinne nei eigen ynsicht it bedrag oanpasse

Stiper wurde as bedriuw?
Binne jo entúsjast wurden fan it lustrum en wolle jo ek graach meihelpe om dit lustrumjier ûnferjitlik te meitsjen? Wy komme graach mei jo yn kontakt! Foar bedriuwen kin it stypjen fan it lustrum faaks ek in belastingfoardiel opleverje.