Lustrumgoodies

By in lustrum heart fansels ek guod om te sparjen. Foar dit lustrum is der kar út ferskate items om te sparjen, nammentlik:

  • Badjas
  • Kofjemok
  • Bûsflakon
  • Toffels/slippers
  • Lustrumdas
  • Lustrumdrank

It is mooglik om de hiele set te bestellen, mar ek om losse items te keapjen. It keapjen fan de hiele set is goedkeaper as alle losse items by inoar. Wolsto no dizze moaie lustrummerchandise yn hûs helje? Dat kin! Fulje dan ûndersteand formulier yn.

Bestelformulier lustrummerchandise LEDEN

Bestelformulier lustrummerchandise ALD-LEDEN

Om dy in bield te jan fan dizze prachtige items, hawwe in pear fan de bestjoersleden in wiere fotoshoot hân op de Pizel.

De lustrumdas wurdt ynmiddels ek al goed brûkt: