Kontakt

Wolle jo kontakt opnimme mei it bestjoer fan F.F.J. Bernlef? Dan ferwize wy jo graach troch nei www.bernlef.frl/kontakt.

Wolle jo graach yn petear mei de lustrumkommisje? Folje dan it ûndersteande kontaktformulier yn, dan komme wy sa gau mooglik by jo werom.

Stjoere jo leaver in eamel? Dat kin, fia lustrum@bernlef.frl.