Tintefeest ‘Grinsleas’


Evenementgegevens

  • Datum:

Om it 19e lustrum fan ús feriening te fieren organisearje wy it tintefeest ‘Grinsleas’ yn, hoe kin it ek oars, Fryslân. En dêr moatsto fansels ek by wêze!

Pak dyn aginda der dus gau by, want de datum en lokaasje binne ûnderwilens bekend. Op 31 augustus litte wy Grins efter ús en sette wy de tinte op ‘e kop yn Marsum!

Mear ynformaasje fynsto únder it kopke tintefeest

Gean hjir nei it facebook-evenemint fan it tintefeest