Lustrum eat & greet

  • 3 januari 2020
  • 0 Comments
  • Bernlef

Evenementgegevens

  • Datum:

Leave leden en âld-leden! Op tongersdei 27 febrewaris is it tiid foar de lustrum eat & greet. Dizze eat & greet sil oars wêze as jim went binne, want it sil in heuze alvestêdetocht troch Grins wurde. We sille om 17:30 sammelje am soas, wêrnei jim tegearre mei jim groepke yn Grins op syk moatte nei alle 11 stêden. By die stêden kinne jim in stempel ophelje en sil der hieltyd in ferrassing foar jim klearstean. Rûn 20 oere sille wy mei de hiele groep ite op de Pizel. Kosten foar it iten sille ûngefear €12 wêze. Leden kinne harren ynskriuwe fia de ynskriuwlist op de side, âld-leden kinne harren ynskriuwe fia dizze link!

Yn it koart:

Datum: 27 febrewaris 2020

Tiid: 17:30 oere

Kosten: 12 euro