Evenementen

Leave leden en âld-leden! Op tongersdei 27 febrewaris is it tiid foar de lustrum eat & greet. Dizze eat & greet sil oars wêze as jim went binne, want it sil in heuze alvestêdetocht troch Grins wurde. We sille om 17:30 sammelje am soas, wêrnei jim tegearre mei jim groepke yn Grins op syk moatte […]

Fan 20 oant en mei 22 maart sil it lustrumkamp plakfine! We sille dit jier mei ús allen nei Appelskea! Oanmelde kin fia de aginda op de side fan F.F.J. Bernlef.

Fan 18 oant en mei 24 maaie 2020 is it einliks tiid foar de Lustrumwike!