19e Lustrum

1925 - 2020

Tema

Yn 2020 fiert de Feriening foar Fryske Jongerein Bernlef, de Fryske studinteferiening yn Grins, har 95e jierdei. Elts jier wurdt it oprjochtsjen fan de feriening yn 1925 fiert, mar iens yn de fiif jier pakt de feriening ekstra út mei in lustrumjier. It oankommende jier sil it 19e lustrum fiert wurde, wat betsjut dat de feriening ekstra aktyf wêze sil. In soad moaie jûnen, kulturele aktiviteiten en de grutste feesten komme allegear foarby!

Oer

Yn 2020 fiert de Feriening foar Fryske Jongerein Bernlef, de Fryske studinteferiening yn Grins, har 95e jierdei. Elts jier wurdt it oprjochtsjen fan de feriening yn 1925 fiert, mar iens yn de fiif jier pakt de feriening ekstra út mei in lustrumjier. It oankommende jier sil it 19e lustrum fiert wurde, wat betsjut dat de feriening ekstra aktyf wêze sil. In soad moaie jûnen, kulturele aktiviteiten en de grutste feesten komme allegear foarby!

Berjochten

F.F.J. Bernlef iepent lustrumjier

Op moandei 20 maaie 2019 hat de Fryske Studinteferiening Bernlef op feestlike wiize it 19e lustrum iepene. Om 20.20 oere…

Kontakt

Kontakt

050-3121147